هنرستان شناختی کوک طلایی

هنرستان شناختی کوک طلایی در سال تحصیلی 99-1398 در منطقه 3 آموزش و پرروش شهر تهران تاسیس شد. هدف از تاسیس این هنرستان ارائه آموزش های نوین براساس رویکرد شناختی به دانش آموزان است، که در ادامه رویکرد مدارس شناختی به تفصیل توضیح داده شده است.

این مدرسه در منطقه میرداماد شهر تهران واقع شده و دارای دو رشته هنری فتوگرافیک و طراحی لباس می باشد.