تصویر سازي

تصویرسازی

تصویر سازي چیست؟ 

تصویر سازي نوعی تو ضیح بصري یک متن، مفهوم یا فرایند ا ست که براي یکپارچه سازي در ر سانه ها، (مانند پو ستر ها، آگهی ها، مجلات، کتاب ها، مواد آموز شی، انیمی شن ها، بازي هاي ویدیویی و فیلم ها ) استفاده می شود.

امروزه تصویرگري از طیف گسترده اي از سبک ها و تکنیک ها، از جمله نقا شی، کولاژ، مونتاژ، طراحی دیجیتال، چند رسانه اي و مدل سازي 3D استفاده می کند .

تصویرسازي مدرن:

به مـرور زمـان، تکنیـک هـاي تصویرسـازي همزمـان بـا تغییـر و تحـول در مـواد مـورد اسـتفاده متحـول  شد. هنرمندان قبلاً به کاغذ، رنگ و مـداد وابسـته بودنـد امـا بـا ظهـور عصـر دیجیتـال، حتـی هنرمنـدانی  که به قالبها و روشهاي سـنتی عـادت داشـتند نیـز کـار بـا ابزارهـاي دیجیتـال را شـروع کردنـد؛ بـراي مثـال بـا کمـک نـرم افزارهـاي سـه بعـدي و دو بعـدي ماننـدPhotoshop, illustrator, Cinema4d, 3DMAX, painter Corel …..ابزارهـا و تکنیـکهـاي دیجیتـال از مـواد و افکتهاي سنتی تبعیت میکنند و با آنهـا مـی تـوان بـه راحتـی اسـتفاده از مـواد مختلـف را شـبیه سـازي  کرد.

دربارهي انواع تصویر سازي سنتی 

انواع تصویر سازي با مداد 

انواع تصویر سازي با زغال 

انواع تصویر سازي با آبرنگ 

انواع تصویر سازي با گواش 

انواع تصویر سازي اکریلیک 

انواع تصویر سازي با کلاژ 

انواع تصویر سازي با خودکار و جوهر 

▪ انواع تصویر سازي با چوبتراشی 

▪ حکاکی روي فلز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×